PITANJA I ODGOVORI (Q&A)

Q. Na kotlu je povezan sobni termostat ali ne funkcioniše

A. Potrebno je da se termostat aktivira u servisnom meniju. Pozovite servisera.

 

Q. Kotao radi, ali ni u jednom momentu ne isključuje zadnju grupu grejača

A. Kotao nije dovoljne snage za kvadraturu koja se greje. Probati sa Comfort režimom.

 

Q. Kotao se koristi za podno grejanje i pumpa se često uključuje i isključuje

A. Fabrički su parametri podešeni za radijatorsko grejanje. Pozovite servisera da izmeni parameter odloženog uključenja pumpe za pravilan rad u režimu podnog grejanja.

 

Q.Kotao je aktivirao zvučni alarm i otišao je u blokadu.

A. Pogledati na displeju kod greške i pročitati u uputstvu za korišćenje značenje. Resetovati kotao i ukoliko se ponavlja greška pozvati ovlašćenog servisera radi otklanjanja nastalog problema.

 

Q. Na displeju piše da je kotao isključen,i ne mogu da ga uključim.

A. Daljinska komanda je aktivirana. Deaktivirati.

 

Q. U kotlu je izmerena temperatura preko 35C a pumpa ne radi

A. Grejači nisu aktivni duže ili jednako 15 minuta. Ukoliko postoje termo glave na radijatorima odvijte ih.

 

Q. Kotao se isključio i pritiskom na taster ne može da se uključi

A. Proveriti da li je glavni prekidač uključen i da li na kotlu dolaze sve tri faze. Proveriti da li je izbacio sigurnosni termostat pregrevanja. Po potrebi pozvati ovlašćenog servisera.

 

Q. Kotao je uključen i na displeju piše da su aktivni svi grejači ali ne postiže zadatu temperature duži vremenski period.

A. Proveriti i po potrebi pozvati servisera kako bi se resetovao bimetalni termostat sigurnosti od pregrevanja. Modeli do 9 kW.

 

 

PITANJA I ODGOVORI (Q&A)

 

Q. Kotao je uključen i grejači rade ali pumpa ne radi.

A1. Pumpa počinje sa radom kada temperatura u kotlu dostigne preko 35 C.

A2. Pumpa je usled nekorišćenja van sezone grejanja i prikupljenog vodenog kamenca zablokirala i mora se ručno a po potrebi i od ovlašćenog servisera pokrenuti.

 

Q. Kotao radi,ali ne dostiže zadatu temperaturu

A1. Proveriti da li na kotlu dolaze sve tri faze.

A2. Podesiti regulacioni termostat kotla na odgovarajuću temperaturu.

A3. Kotao nije dovoljne snage za kvadraturu koja se greje.

A4. Jedan od grejača nije ispravan. Pozvati servisera radi zamene.

 

Q. Kotao se koristi za podno grejanje,i pumpa se često uključuje i isključuje

A. Pozvati ovlašćenog servisera kako bi podesio rad pumpe za sistem podnog grejanja.

 

Q.Kotao je uključen ali grejači ne rade

A1. Pritisak je pao ispod ili jednako 0,5 bar. Dopuniti i po potrebi pozvati ovlašćenog servisera.

A2. Sobni termostat je isključen. Potrebno je da ga aktivirate.

A3. Sigurnosni termostat pregrevanja je prekinuo rad grejača, Pozvati ovlašćenog servisera za deblokadu.

 

Q. Pritisak u kotlu često raste iznad podešenog

A. Proveriti da li na radijatorima ima termo glava i ukoliko ima ostaviti bar na dva radijatora u punom protoku i na maskimumu.

 

Q. Pritisak u kotlu često varira

A1. Proveriti da li je instalacija pravilno odzračena od strane lica stručno osposobljenog za to

A2. Pozvati ovlašćenog servisera radi pregleda ekspanzione posude.

 

Q. Kotao radi i dostiže određenu temperature ali grejanje ne funkcioniše

A1. Došlo je do problema u protoku vode. Proverite da li su svi ventili otvoreni.

A2. Kugla ventil na napojnom/povratnom vodu je zatvoren i onemogućen je dalji protok. Otvorite ventile odmah.

A3. Pumpa ne radi,ili je zablokirala. Pozvati servisera radi deblokade pregrevanja.